Privacy Verklaring

De Kleine Kantine (onderdeel van Scents & More BV) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Binderskampweg 29 U19 (bezoekadres op afspraak)
6545 CA Nijmegen
info@dekleinekantine.nl
www.dekleinekantine.nl
+31 6 46266873

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Kleine Kantine verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Functie
  • Bedrijfs adresgegevens
  • Telefoon
  • E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Kleine Kantine verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uw gegevens worden geregistreerd, opgeslagen en verwerkt met het oog op de afwikkeling van uw contract en een eventuele latere garantie alsmede met het oog op de serviceverlening. Uw emailadres heeft De Kleine Kantine nodig om met u te kunnen communiceren, een offerte te sturen of uw contract te kunnen bevestigen. Bij een bestelling van producten en diensten heeft De Kleine Kantine uw correcte adresgegevens nodig. Uw telefoonnummer wordt slechts gebruikt bij vragen en/of om de levering af te spreken. Bij de afwikkeling van uw bestelling ontvangen de hierbij door De Kleine Kantine ingeschakelde dienstverleners (transporteurs, logistieke bedrijven en banken) de noodzakelijke gegevens. De Kleine Kantine verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Kleine Kantine bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Kleine Kantine verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Kleine Kantine gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Kleine Kantine en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dekleinekantine.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Kleine Kantine wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Kleine Kantine neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dekleinekantine.nl